Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 3. november 2022

Dagsorden

1. Indledning v. Dianna Simmelsgaard
2. Godkendelse af dagsorden
3. Møde med Susanne og Sanne.
4. Korshærs- og arresthus præst.
5. Plan for fremtidigt KIC samarbejde.
6. Økonomi
7. Diverse information
8. Eventuelt

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Birte Petersen.

Afbud:  Anne Lene Carlsen, Henrik Faurby

1. Indledning v. Dianna Simmelsgaard

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Møde med Susanne og Sanne.

Skubbes til et senere MR-møde

4. Korshærs- og arresthus præst.

Drøftet. Provsten kontaktes for at afklare hvilke planer der foreligger.

5. Planlægning af fremtidigt KIC samarbejde.

MR bakker op om de to arrangementer foreslået af KIC. MR ønsker i øvrigt fortsat samarbejde på tværs af mange kirker, som fx oplevet i forbindelse med KIC-kirkebladet, fasteprojektet, H.C. Andersens fødselsdag, Storms pakhus, Magiske Dage, alsang til H.C. Andersen Festival, kontakten til SDU omkring forskningen i unges tro samt gudstjeneste i Den Fynske Landsby mm.

6. Økonomi

Endelig budget afleveret d. 03-11-2022 20:51 godkendt.

Status på udgifter til el, vand og varme. Vi har formået at nedbringe forbruget med op mod 25%, men udgifterne er stadig store.

Ønsker til driftsprojekter blev drøftet. Særligt er det vigtigt for MR at der snarest muligt anskaffes belysning til korpulpituret.

7. Diverse information

Generel information

Vi har kontakt til Sct. Nikolaj tjenesten, der kommer på besøg i kirken til januar.
Der er debatmøde med de kommende bispekandidater i hhv. Svendborg d. 29. november og Odense d. 6. december
Kunstudstilling ved Gunvor Kappel i Sankt Hans Kirke er godkendt.

Nyt fra præsterne

Der har været konfirmandlejr, og det var en meget god weekend.
Fælles kirkeblad med andre kirker blev drøftet kort. Dette drøftes yderligere ved senere MR-møde.
Der arbejdes videre med en app, som kan bruges til info i og omkring kirkerummet.
Der planlægges evangelisk alliance bedeuge.

Nyt fra kontaktpersonen

Cornerstone har haft en god tur til Færøerne.

Nyt fra kirkeværgen

Der er kommet lavet justeringer på belysning i sognehus og kirken. Bl.a. er der kommet sensor på toiletterne.
Der arbejdes videre med køkkenprojektet, hvor der hentes priser ind på enkeltprojekter, så vi kan påbegynde projektet.
Skimmelsvamp: provstiet og stiftet har tilkaldt energikonsulent. Vi afventer skrivelse.


Nyt fra udvalg i øvrigt

Der er gang i planlægning af H.C. Andersen Festival 2023.

8. Eventuelt

Til næste MR-møde konstitueres MR.

7. december kl. 17: besøg af Center for Mental Sundhed (Frederikke Dalgas Fechtenburg) med efterfølgende spisning.

Kursus i samarbejde mellem sognene tirsdag d. 8. november.