Referat fra menighedsrådsmøde den 1. juni 2022

 

Dagsorden

1. Indledning v. Kevin
2. Godkendelse af dagsorden
3. Ladestandere ved Sankt Hans Kirke
4. Opfølgning på mødet med Café Paraplyen
5. Økonomi
6. Diverse information
7. Vi lytter til hinanden
8. Eventuelt

Deltagere: 

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Morten H. Legarth, Anne Lene Carlsen, Claus Weber, Henrik Faurby.

Afbud: 

Annette Winther

1. Indledning v. Kevin

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Ladestandere ved Sankt Hans Kirke og sognehus 

Referat: Godkendt

4. Opfølgning på mødet med Café Paraplyen

Referat: Der er områder, vi kan samarbejde omkring. (ensomme unge, levering af mad, evt. MessyChurch, besøgstjenesten, gudstjeneste  …) – Personalet drøfter det på et personalemøde.

5. Økonomi.

Referat: Budget 2023 godkendt - Bidrag budget afleveret 01-06-2022 kl. 19:51

6. Diverse information 

a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kontaktpersonen
d) Nyt fra kirkeværgen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Referat

Ad a): FU har drøftet, at vi, MR, gerne vil have besøg af Mandecenter Fyn. 
Besøg af ansatte i efteråret 2022.
Medarbejderne APV-drøftelse 17/6-2022
FU laver stillingsbeskrivelse til sognemedhjælperstillingen
Kirkeblad: Sankt Hans vil gerne KIC-kirkeblad, hvis alle 3 kirker er med,

Ad b): Besøgt kommende konfirmander på Marie Jørgensens Skole
Har holdt møde med IMU.
Afholdt MessyChurch med Ægypten som tema.
Afholdt Søndag i Sankt Hans med besøg af Café Exit.
Besøg på SDU omkring unge og tro.
Møde i KIC-gruppen den kommende uge

Ad c): Udgår

Ad d): Ansøgning om overbygning på sognehuset. Ansøg om skimmelprojekt sendt til provstiet.
Køkkenprojektet – ukendt tidshorisont

Ad e): Orientering om HCA-festival

Ad f): Ingen

7. Vi lytter til hinanden

Referat: Drøftet

8. Eventuelt

Referat: Der er ikke mange tilmeldte til årsfesten