Referat fra menighedsrådsmøde den 7. september 2022

Dagsorden

1. Indledning v. Miriam Østergaard Hejlskov
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på møde med Mandecentret Fyn
4. Evaluering af KIC samarbejdet
5. Tilbagemelding fra budgetsamråd
6. Kunst i kirken
7. Diverse information
8. Eventuelt

Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Peter Jacobsen, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Anne Lene Carlsen, Claus Weber.

Afbud: Henrik Faurby, Christian Medom, Kevin Hørlyck, Jonas Vinum

 

1. Indledning v. Miriam Østergaard Hejlskov

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Opfølgning på møde med Mandecentret Fyn

Referat: Det var interessant at høre om Mandecentret Fyns arbejde.

4. Evaluering af KIC-samarbejdet

Kommentar: Se bilag

Referat: Vi sætter stor pris på de samarbejder der er på kryds og tværs i KIC.
Der blev drøftet fordele og ulemper ved samarbejdet.

5. Tilbagemelding fra budgetsamråd

Referat: Der er givet penge til skimmelsvampsprojektet og reparation af gangbro i kirken. Prisstigninger på bl.a. strøm og varme skal dækkes af budgettet.

Det blev besluttet at erstatte de ødelagte kameraer i kirkerummet.

6. Kunst i kirken

Referat: MR er interesserede i kunstinstallation i kirken. Der arbejdes videre på et konkret forslag

7. Diverse information.

a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kontaktpersonen
d) Nyt fra kirkeværgen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Referat

Ad a):
Der indkøbes 500 trækors, der bl.a. kan bruges som gaver til dåbsjubilarer.
Der er udskrevet bispevalg. Der stemmes efter 4. januar og der er bispevielse 2. april. MR får to pladser.
Der er landemode og stiftsdag d. 24. september kl. 10.30-16. Tilmelding selv eller gennem Heidi.

Ad b):

Konfirmandundervisningen er startet. Ny app: ”Pagten”.
Peter har været til inspirerende netværksmøde i Odense Ensomhedscharter.
Det kunne være interessant med et vælgermøde i kirken i forbindelse med kommende FT-valg. Dette arbejdes der videre med.

Det er aftalt at præsterne må have træffetid i Storms Pakhus. Der arbejdes på at nedsætte et udvalg af præster i provstierne.

Ad c):
De sidste MUS afholdes i kommende uge.

Ad d):
Der er brug for at få malet og optimeret belysning samt inventar i sognehuset. Der træffes beslutning om videre forløb til næste MR-møde (når det er afklaret hvordan køkkenprojektet ender).

Der har været APV-undersøgelse. Afledt effekt heraf: det nye køkken bliver til et produktionskøkken. Der blev derudover bl.a. fremsat ønske om mere plads til aktiviteter mm.

Den endelige beslutning vedrørende køkkenprojektet tages i provstiet i morgen.

Ad e):
Intet at bemærke.

Ad f):
Husudvalget opfordres til at arbejde videre med projektet.

7. Eventuelt

Referat: Husk møde om KirkeCare d. 6. oktober kl. 19 i Domkirken. 
Oversætterboks ønskes på prioriteringslisten.