Referat af menighedsrådsmøde den 2. marts 2022

 

Dagsorden

Deltagere

Dianna Simmelsgaard, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, , Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber,  Miriam Østergaard Hejlskov (ankom kl. 20:40), Henrik Faurby.

Afbud

Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Lene Carlsen

Fraværende:

Jonas Vinum

1. Indledning v. Annette
2. Godkendelse af dagsorden

Referat - Godkendt

3. Opfølgning på mødet med Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær

Referat - Taget til efterretning. Til næste møde med spisning den 1. juni inviteres en repræsentant fra Paraplyen.

4. Etablering af en velkomstgruppe

Referat - forslag udleveret. Kirketjenerne indkaldes til møde omkring velkomst

5. Økonomi

Referat - Senest 15. juni skal anlægsønsker prioriteres og indsendes til provstiet. 
Susanne inviteres til næste møde for at drøfte drengekorets fremtid.
Budget 2023, ønsker og forslag til prioritering.

Tilbud indhentes på:
Gangbro i Kirken - Carsten
Lys på pladsen - Henrik
Streaming - Christian
Tolkekasse - Carsten
Infostander - Henrik

6. Diverse information 

referat:
Nyt fra præsterne - indsamling til Ukraine
Nyt fra kontaktpersonen – kunstuge. MR vil gerne se et budget.
Nyt fra kirkeværgen – 8/3-2022 kl. 14:30 gennemgang af køkkenprojekt. Altertavlen er en del af skimmelprojektet. I marts skal præstens have fixes. Bygningsgennemgang i april. Tilbud på gardiner i nr. 3. Mandag den 14/3-2022 formentlig møde med arkitekt om skitseforslag
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Nyt fra udvalg i øvrigt – Tur for menighedsråd og personale 4. september 2022. Morten, Jane og Kevin arbejder med turen.

7. Møde med Casper Grønkjær ang. Live-streaming

Referat - ​Vedhæftet: 1. Kommissorium 2. Rundskrivelse.
Christian Medom skal indhente tilbud på en komplet streaming løsning.

Rasmus og Casper grønkjær deltog i mødet.

8. Eventuelt

Referat:
Næste menighedsrådsmøde flyttes til torsdag den 31. marts 2022.

Lørdagshøjskolen vil gerne på budgettet.

 

 

 

 

 

 

: