Referat 7. april 2021

 Menighedsrådsmøde onsdag d. 7. april 2021 kl. 19.00-21.30

Tilstede:

Claus Weber, Carsten Christensen, Jane Birkbak, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Morten H. Legarth, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Henrik Faurby

Online:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Martin Bak, Christian Medom, Anne Lene Carlsen, Jonas Vinum

1) Indledning ved Martin
2) Godkendelse af dagsordnen

Godkendt

3) Projekt Kirken i Centrum

Der skal vælges 2 medlemmer menighedsrådet som skal deltage i arbejdsgruppen. Vedhæftet brev til menighedsrådet og kommissorium for projektet.

Morten deltager i arbejdsgruppen for Sankt Hans Kirke. Heidi spørger Suppleant Birgitte Skovgaard om hun er interesseret. Hvis ikke er Claus med.

4) Økonomi

Orientering om budget 2022.  Taget til efterretning.

Claus sender adgang til ”Kirke og Tro” til alle menighedsrådsmedlemmerne.

”Tages fond” efterlader 24.000 kr. Pengene skal bruges i 2021. Formål med fonden er lokalt børne- unge arbejde. Økonomiudvalg kommer med forslag til brug af pengene til næste menighedsrådsmøde.

5) Forretningsudvalg

Det indstilles til beslutning, at forretningsudvalget fra 8.4.21 består af:

Formand Heidi Munk
Næstformand Kevin Hørlyck
Kontaktperson Anne Østergaard Jensen
Præst Peter Jacobsen
Præst Christian Medom

Vedtaget

6) Drøftelse af musik og sang ved vores gudstjenester 

Oplæg drøftet. Punktet drøftet og tages op på næste møde.
Forretningsudvalget kommer med oplæg til det videre forløb.

7) Diverse information

a. Online streaming. Heidi har været i kontakt med teknikerne. Ønsker teknikerne på til gudstjenesterne igen. 11-gudstjenesten streames.
Henrik kontakter Casper mht til link til livestreaming.

Evangelisk Alliance indsamling kommer på nyhedsbrevet, så man kan vælge Chr. Vestergaard eller Evangelisk Alliance.

Holdt møde med Peter/Henrik.
Henrik tager mod sygemelding og ordstyrer på fredagsmøder.
MUS-samtaler i foråret

a. Information om køkken og skimmelsvamp projekt.

Susannes kontor malet.

Hæk og træer ordnet.

Intet nyt om køkkenet. Når nok ikke i gang 17.maj.

Skimmelsvampprojektet. Alle godkendelser forventes hjemme i næste uge. Der skal en kirkekyndig arkitekt tilknyttes. 20. april skal håndværkerne komme med bud. Uvist hvornår arbejdet går i gang, mene Carsten er optimistisk.

Indtil videre forventes arbejdet at gå i gang med 17. maj 2021 med 2 gudstjenester om eftermiddagen i Ansgar.

Bygningssyn 29.4.2021 kl. 16:00

 

 

Nyt fra udvalg i øvrigt

Frivillighedsudvalg har mødtes

8) eventuelt

Der rundsendes oplæg til provstiudvalget om nyt menighedshus