Menighedsrådsmøde den 31. marts 2022

Dagsorden

Deltagere

Miriam Østergaard Hejlskov, Kevin Hørlyck, Peter Jacobsen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Claus Weber, Henrik Faurby, Lise Hansen, Jonas Vinum(fra kl. 19:35)

Afbud:

Dianna Simmelsgaard, Carsten Christensen, Anne Lene Baltzer

1 - Indledning v. Claus

2 - Godkendelse af dagsorden 

Godkendt

3 - Fremlæggelse af regnskab 2021 v. Lise Hansen

Regnskab 2021 godkendt og afleveret d. 31-03-2022  19:40

4 - Kirke- og kulturmedarbejderstillingen

Stillingen blev ikke besat. Mulige løsninger diskuteret

5 - Evaluering af den rytmiske højmesse

På menighedsrådets vegne skriver Peter en ansøgning til biskoppen og sender til FU om fortsættelse af de rytmiske højmesser.

6 - Budget 2023

Køkkenet er et anretterkøkken. Priserne på mad til arrangementer skal gennemgås.
Drengekoret bevilges 25.000 kr.
Der oprettes en pulje til de forskellige frivilliggrupper.
Lørdagshøjskolen bevilges 5.000 kr.

7 - Indsamling

Udsættes

8 - Diverse information

Generel information

Der skal være høstgudstjeneste i Den fynske Landsby.
Menighedsrådet har modtaget ønske om at kirkerummet bruges meditativt /musik.
KirkeCare. Formanden taler med formændene

Nyt fra præsterne

KIC-bladet fortsætter ikke i 2023
Årsfestudvalget arbejder – men der er plads flere. Afholdes i Betania, hvis eget køkken renoveres.
Peter og Heidi på besøg på Balletskolen.
Deltagelse i Magiske dage undersøges nærmere
Lokal Tv-Fyn har interviewet Christian

Nyt fra kontaktpersonen

Kunstprojekt bevilges

Nyt fra kirkeværgen

Fraværende

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Sognemedhjælper i kontakt med Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med ukrainske flygtninge for at gøre opmærksom på kirkens tilbud.
Sognemedhjælperen i gang med at undersøge behovet for singlearrangementer i kirken

9 - Eventuelt

Intet