Referat 3. februar 2021

 Menighedsrådsmøde onsdag den 3. februar 2021 kl. 19:00 - 21:30
Dagsorden
Tilstede fysisk:

Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Jane Birkbak, Claus Weber, Peter Jacobsen, Morten H. Legarth, Anne Østergaard Jensen.

Tilstede online:

Heidi Munk, Miriam Østergaard Hejlskov, Jonas Vinum, Thomas Hårbøl, Dianna Simmelsgaard, Martin Bak, Anne Lene Carlsen, Henrik Faurby (referent)

1) Indledning v. Miriam
2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Livestreaming af gudstjenester

Menighedsrådet ønsker livestreaming så hurtigt som muligt

Heidi, Kevin og Jonas holder møde med de ansatte omkring - i første omgang livestreaming af gudstjenesterne – senere også gerne on demand efter dialog med medarbejderne.

4) Hvor ønsker vi at holde gudstjeneste under den kommende renovering?

Heidi kontakter menighedsrådsformanden i Domkirken og hører om vi kan være i Gråbrødre. 
Henrik aflyser eksterne bruger, Jane interne af både kirke og menighedshus.

5) Hvilke ønsker har vi til budget 2022?

Gulvvaskemaskine kan anskaffes – Carsten og kirketjenere
Teknikkerne kan købe ny pc til 12.500 kr

Der kan indkøbes borde til kirken for 25.000 kr – Peter, Agnete og Henrik
Renovering af altertavle – rådføre sig ved Stiftet i første omgang - Claus

Søg Provstiudvalg i 2022 om penge til:

Lyd- og lysanlæg i menighedshus
Nyt hus/udvidelse-af hus-udvalg: Carsten, Sven, Morten (Heidi spørger Sven)

Punktet mht. lokaler tages op må næste menighedsrådsmøde.

6) Medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentant

Ingen af vores medarbejder har ønsket at stille op og blive valgt som AMR. 
Menighedsrådet vil løbende opfordre til at medarbejderne vælger en AMR.

7) Ansættelse af ny præst

Information om kommende ansættelsessamtaler ved udvalget bestående af Carsten, Heidi, Dianna og Peter taget til efterretning.

8) Økonomi

Punktet drøftet sammen med punkt 5.
Regnskab 2020 forventet færdig til menighedsrådsmødet i marts

9) Diverse information

Heidi: Orientering om medarbejdernes ønsker til ny kontaktperson og præst samt deres ønske om forventningsafstemning mellem menighedsråd og medarbejderne.

Har været på kursus for formænd.

Onlinemøde – referaterne sendes ud direkte efter mødet, og de enkelte menighedsrådsmedlemmer svarer på mailen, at referatet er godkendt.

Fin deltagelse til nadverandagterne om onsdagen
Der udsendes ugentlige videoer.
Medarbejderne har 2 ugentlige online-møder
Konfirmationer forår 2021: udsættes til sidst i august/september

Påskegudstjeneste i Carl Nielsen Salen

Modtaget tilbud på teleslynge i menighedshus og kirke.
Projektør på prædikestol, når der skal renoveres
Bjarne Schmidt valgt til byggesagkyndig.
Nyt flygel – Susanne bemyndiges til at søge fonde

 

Tak for julegaven
Kantoriet er glade for at være i gang
Arrangement langfredag med Lars Mikkelsen og musikkere

10) Eventuelt

Henrik indkalder til næste møde via Teams

 

Herefter lukket dagsorden

Referatet godkendt af alle online