Referat af menighedsrådsmøde 1. februar 2023

Dagsorden:

1) Indledning v. Edel og Thomas                                                                       
2) Godkendelse af dagsorden
3) Besøg af Edel og Thomas                                                            
4) Visioner 2023
5) Økonomi (O, D, B)                                                                                     
6) Køb af 2 skulpturer af Gunvor Kappel til kirken. Pris 7.000 kr.
7) Diverse information                                                                 
a) Generel information
b) Nyt fra præsterne
c) Nyt fra kontaktpersonen
d) Nyt fra kirkeværgen
e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten
f) Nyt fra udvalg i øvrigt
8) Eventuelt                 

Deltagere:

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Annette Winther, Morten H. Legarth, Birgitte Skovgaard, Anne Lene Carlsen, Henrik Faurby.

Afbud: Claus Weber, Peter Jacobsen, Peder Thyssen, Jonas Vinum.

1) Indledning v. Edel og Thomas                                                             

2) Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3) Besøg af Edel og Thomas 

Referat:
Der blev talt om arbejdet med de frivillige i Sankt Hans Kirke og mulighederne for at hverve nye. Orientering om skoletjenesten og minikonfirmander. Samtale om, hvordan dialogen styrkes til kirkens fællesskaber.

4) Visioner 2023 

Referat:
Diakoni: Forslag om månedlig gudstjeneste for stressramte: Christian, Peter, Thomas og Birgitte arbejder videre med det.

Frivillighed: Præsterne og kirke- og kulturmedarbejderne og tovholderne fra gudstjenestens frivillige afholder dialogmøde én gang om året

5) Økonomi 

Referat: Taget til efterretning

6) Køb af 2 skulpturer af Gunvor Kappel til kirken. Pris 7.000 kr.

Referat: Vedtaget

7) Diverse information                                                              

a) Generel information

Center for Kristen Spiritualitet –500 kr. bevilget.
Besøg af Grøn Kirke - Onsdag d. 1. marts kl. 17 får vi besøg af Hannah Martha Kondrup fra Grøn Kirke.
Brev fra provsten omkring kimning.
Huskeliste for 2023 – deadlines for økonomi.
Referat fra provstiudvalgsmøde.
Skimmelsvamp: Orientering om møde med provstiet. Et nyt firma skal lave projekt, som provstiet kan tage stilling til. Provstiet har ansat en tovholder på projektet. Betydelig tidsramme.
26. februar 2023 – Indsættelse af Peder Thyssen.

b) Nyt fra præsterne

Orientering om Alliance bedeuge i uge 2. Ny-præst ordningen afsluttet, bispevalg, KIC-udvalget arbejder med påskemorgenarrangement og ét foredrag.

c) Nyt fra kontaktpersonen

Flere af medarbejderne har for mange opgaver. Der ses på deres opgaver.

d) Nyt fra kirkeværgen

Ønske om nye juletræsfødder.  Fredag er sidste frist for tilbud på køkkenet.  Der arbejdes lidt med el i sognehuset. Der sættes gang i gangbro på kirkeloftet.

e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Skraldespandene fjernet fra pladsen. Medarbejder tilbage efter sygemelding, Sortering af affald i huset, Der har været korstævne, Modtaget tilbud på tøj.

f) Nyt fra udvalg i øvrigt

Sognehusudvalg – der søges fonde.
Årsfestudvalget har afholdt møde

8) Eventuelt