referat 1. september 2021

Dagsorden

 

Deltagere: 

Dianna Simmelsgaard, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kevin Hørlyck, Jane Birkdal, Christian Medom, Anne Østergaard Jensen, Heidi Munk, Jonas Vinum, Martin Bak, Morten H. Legarth, Anne Lene Carslen, Claus Weber.  AFBUD: Peter Jacobsen

1. Indledning v. Maria og Edel

2. Godkendelse af dagsorden - godkendt

3. Møde med merarbejderne Maria og Edel - drøftet

4. Økonomi
Status:  Der er betydeligt overskud på driften, men når feriepenge og ekstra lønkroner er der ikke noget overskud (om end heller ikke noget underskud).

Prioriteter resten af 2021 -  Udskydes til næste MR-møde så augusttallene kan komme med.

Rammerne for 2022 -  Vi har fået bevilliget bashøjtalere, etablering af nyt lydanlæg i menighedshuset samt opgradering af teleslynge i kirken. Etablering af nyt lydanlæg sættes i gang så hurtigt som vi kan og må.

5. Kirkekassen
Koncept: Hver fredag aften kl. 22-02: bål, kaffe og småkager ude på pladsen. Ikke evangelisering men samtale.

Kræver: en tovholder

MR synes det er et godt og spændende projekt. MR går i tænkeboks i forhold til at finde gode kandidater til tovholder.

Kunne man finde ressourcer i fx IMU, LMU, KFS?

Det undersøges om det kræver en særlig tilladelse

6. Henvendelse fra Eritreansk Ortodokse Kirke - MR beslutter at vi desværre ikke har mulighed for at hjælpe pga. mange aktiviteter. 

7. Diverse information
- Generel information: Heidi har deltaget i diverse arrangementer i kirker i byen. Der er dialog med Marie Jørgensens skole om lån af lokaler

- Nyt fra præsterne
Præsterne har planlagt drøftelsesmøde med IMU, LMU og KFS. Konfirmandundervisning starter op i næste uge.

- Nyt fra kontaktpersonen:
Anne har været til møde med de andre kontaktpersoner fra citykirkerne, særligt med fokus på samarbejde mellem kordegnene. Der er aftale om fortsat samarbejde samt videre drøftelse om evt. udvidelse af samarbejdet i starten af 2022.

- Nyt fra kirkeværgen
Hængepartier fra byggesyn er næsten afsluttet.
Blyrude er kommet hjem.
Vi afventer svar fra brandtekniker i forhold til byggeri i menighedshuset.
Der er intet nyt om skimmelsvampprojektet.

- Nyt fra medarbejderrepræsantenten:
 Ønsker: bord på hjul til mixerpult, nye spots til arrangementer på kortrappen samt box til oversættere.

- Nyt fra øvrige udvalg:
Carsten har ikke mulighed for at deltage på dagen for jubilæum, så Morten overtager. 

8. eventuelt

Der er gang i planlægningen af jubilæum søndag d. 10.10.2021 efter gudstjenesten (25 år med nuværende menighedshus)